SLIDESHOW

ดินแดนน่าอยู่ เชิดชูหลวงปู่ศรี แหล่งเกษตรกรรมน้ำดินดี พระเสาวนีย์ฯป่าชุมชนต้นลำธาร ถิ่นเล่าขานเลิศล้ำผ้าหมี่ขิด แหล่งผลิตนอกฤดูมะม่วงหวาน ศูนย์วัฒนธรรมพระใหญ่เขาภูพาน สืบตำนานถิ่นคนดีศรีอูบมุง
book_banner01book_banner02

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558  update
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557  update


ข่าวสอบราคา 

- ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  update
- ประกวดราคาโครงการก่อสร้างศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุบมุง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 update
ประกาศ โครงการระบบประปาบ้านอูบมุง หมู่ที่ 9 แบบถังแซมเปญขนาดความจุ 20 ลุกบาศก์เมตร
  (เพิ่มเติม)
 
ประกาศ โครงการระบบประปาบ้านอูบมุง หมู่ที่ 9 แบบถังแซมเปญขนาดความจุ 20 ลุกบาศก์เมตร 
- ประกาศ ขายทอดตลาดสินทรัพย์ของเทศบาลตำบลอูบมุง
 

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกหัวยพานโพธิ์-นานายกาฬสินธุ์ บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9
- สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายไร่นายสมหวัง-สามแยกห้วยผักขา หมู่ที่ 10
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายเกษม บุญสม บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5
- สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี หมูที่ 6
- สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมูที่ 1
- สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวัดเทพภูดิน หมู่ที่ 10
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยไร่บูรพา-ไร่นายประดิษฐ์ หมู่ที่ 10
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างวัดอูบมุงเหนือ บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9
- สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายบุญธรรม-แยกห้วยพานโพธิ์ หมู่ที่ 10
- สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายมิยาซาว่า-ลำห้วยหลวง หมู่ที่ 4 


ข่าวรับสมัครบุคลากร 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลอูบมุง
  ประจำปีงบประมาณ 2558
 update
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปฯ พ.ศ. 2558
 
- รับสมัครสอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
 
- กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเปล่ียนสายงานพนักงานเทศบาลสายงาน
   ผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 

- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 14 พ.ย. ถึง 27 พ.ย. 2557 (เว้นวันหยุดราชการ)
  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

- ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานเป็นผู้บริหาร

- รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหาร
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานเป็นผู้บริหาร


hilight01


โครงการรณรงค์ชุมชนน่าอยู่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปี 2557 update
ระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

 

hilight02


โครงการฝึกอบรากมาใช้สารเคมี และการดูแลซ่อมบำรุง
เครื่องพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก update
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

hilight03


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปี 2557 update

วันที่ 3 มิถุนายน 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

hilight04


โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
และปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 update
ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

You are here: Home