SLIDESHOW

vv1

งานกาชาดอำเภอหนองวัวซอ
"มะม่วงแฟร์" ประจำปี 2556

+ อ่านต่อ ...

vv-2

กิจกรรมงานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
จังหวัดอุดรธานีปี 2556 

+ อ่านต่อ ...

mm-3

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนฯ
+ อ่านต่อ ...

mm-4

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2556

+ อ่านต่อ ...

ดินแดนน่าอยู่ เชิดชูหลวงปู่ศรี แหล่งเกษตรกรรมน้ำดินดี พระเสาวนีย์ฯป่าชุมชนต้นลำธาร ถิ่นเล่าขานเลิศล้ำผ้าหมี่ขิด แหล่งผลิตนอกฤดูมะม่วงหวาน ศูนย์วัฒนธรรมพระใหญ่เขาภูพาน สืบตำนานถิ่นคนดีศรีอูบมุง
book_banner01book_banner02

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 update


ข่าวสอบราคา 

- ประกาศ ขายทอดตลาดสินทรัพย์ของเทศบาลตำบลอูบมุง update
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกหัวยพานโพธิ์-นานายกาฬสินธุ์ บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9
- สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายไร่นายสมหวัง-สามแยกห้วยผักขา หมู่ที่ 10
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายเกษม บุญสม บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5
- สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี หมูที่ 6
- สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมูที่ 1
- สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวัดเทพภูดิน หมู่ที่ 10
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยไร่บูรพา-ไร่นายประดิษฐ์ หมู่ที่ 10
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างวัดอูบมุงเหนือ บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9
- สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายบุญธรรม-แยกห้วยพานโพธิ์ หมู่ที่ 10
- สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายมิยาซาว่า-ลำห้วยหลวง หมู่ที่ 4 


ข่าวรับสมัครบุคลากร 

- รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหาร
  update
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานเป็นผู้บริหาร


sam-x3

โครงการธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ประจำปี 2553
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประมวลภาพกิจกรรม >>

sam-x2

โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน (กล้ายิ้ม) ปี 2553
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประมวลภาพกิจกรรม >>

sam-x1

ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา ป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศ
อ่านรายละเอีดเพิ่มเติม >>
ประมวลภาพกิจกรรม >>

hotline01

hotline03
You are here: Home